ماده‌ ۲۰ : هزینه ‌های‌ مربوط‌ به‌ ثبت‌ شرکت‌ موسسه‌ و تغییرات‌ آن‌ همچنین‌ ثبت‌ علایم‌ و اسامی‌ تجاری‌ و صنعتی‌ و اختراعات‌ و اشکال‌ و ترسیمات ‌صنعتی‌ و هم ثبت‌ دفتر ها تجارتی‌ و پلمپ‌ دفترها تجارتی‌ و غیرتجارتی‌ به‌ موجب‌ دستورالعملی‌ که‌ توسط‌ سازمان‌ هر منطقه‌ تهیه‌ می شود دریافت‌ می گردد .

در صورتیكه کارها ثبت شركتها در محلی بلا متصدی باشد تصدی ثبت شركتها تا انتخاب متصدی تازه به مدیریت ثبت محول می شود .
برای ثبت اتحادیه شركت های تعاونی روستائی احتیاجی به استعلام شهربانی نیست .
شركت ها و اتحادیه های تعاونی از پرداخت حق الثبت و حق تمبر سهام معاف می باشند .
در موقع تأسيس سرمايه شركت های سهامي عام از پنج ميليون ريال و سرمايه شركت‌هاي سهامي یگانه از يك ميليون ريال نبايد كمتر‌باشد .
‌در صورتي كه سرمايه شركت بعداز تأسيس به هر علت از دستکم مذكور در اين ماده كمتر شود بايد پیاله يك سال نسبت به افزايش سرمايه تا ميزان دست‌کم مقرر مبادرت به کار آيد يا شركت به جور ديگري از اشکال شركت هاي مذكور در ضابطه تجارت تغيير شكل يابد و گرنه هر ذينفع مي تواند انحلال آن را‌ از دادگاه صلاحيت دار خواهش كند .
‌هرگاه پیشین از صادر شدن رأي قطعي موجب خواهش انحلال منتفي گردد دادگاه رسيدگي را موقوف خواهد نمود .
ماده ۶ : براي تأسيس شركت هاي سهامي عام موسسين بايد اقلاً بيست درصد سرمايه شركت را خویش تعهد كرده و لااقل سي و پنج درصد مبلغ تعهد‌ شده را در حسابي به اسم شركت در شرف تأسيس نزد يكي از بانك‌ها سپرده بعد از آن اظهارنامه‌اي به ضميمه طرح اساسنامه شركت و طرح اعلاميه پذيره نويسي سهام كه به امضاء كليه مؤسسين رسيده باشد در تهران به سازمان ثبت شركت‌ها و در شهرستان‌ها به دايره ثبت شركت ها و در نقاطي كه دايره ثبت شركت ها نیست